Pandemi̇ya Dövründə İqti̇sadi̇ Artımın Sabi̇tləşdi̇ri̇lməsi̇ndə Ki̇çi̇k Və Orta Sahi̇bkarlığın..

İnnovati̇v Fəali̇yyəti̇ İlə Bağlı Konfrans Keçi̇ri̇ldi̇.Konfransda Pandemi̇yada Zərər Çəkmi̇ş Sahələr Və Onların Aradan Qaldırılması Müxtəli̇f Assosasi̇yaların Rəhbərləri̇ Tərəfi̇ndən Geni̇ş Müzaki̇rə Edi̇ldi̇.


0 views
cropped-77.png
cropped-77.png