top of page

Pandemi̇ya Dövründə İqti̇sadi̇ Artımın Sabi̇tləşdi̇ri̇lməsi̇ndə Ki̇çi̇k Və Orta Sahi̇bkarlığın..

İnnovati̇v Fəali̇yyəti̇ İlə Bağlı Konfrans Keçi̇ri̇ldi̇.Konfransda Pandemi̇yada Zərər Çəkmi̇ş Sahələr Və Onların Aradan Qaldırılması Müxtəli̇f Assosasi̇yaların Rəhbərləri̇ Tərəfi̇ndən Geni̇ş Müzaki̇rə Edi̇ldi̇.


0 views

Comments


bottom of page